فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 23 روز سن داره

سلام نی نی، فاطمه گلی

این روزها ...

وای ... وای .... عزیزکم ..... کمی آهسته تر ...... اگر خودت سرعتت را ببینی تعجب میکنی... من سرعت نور را ندیدم اما فکر نمیکنم بزرگ شدن تو هم کم از سرعت نور داشته باشد. این روزها تو بدون وقفه در حال بازی صحبت شعر و کتاب خواندنی. بله کتاب خواندن اگر برای همه سواد بخواهد برای فاطمه من نمیخواهد شعر خواندن هم اگر برای هرکسی قافیه و وزن میخواهد برای دختر خلاق من نمیخواهد بازی این روزهایت شده مدرسه بازی و خرید رفتن و مسافرت رفتن همیشه کیف وسایل آشپزی ات همراهت است و تو همیشه آشپزی میکنی این روزها ناخودآگاه کمتر مهد میروی و من سعی میکنم هر روز برنامه ای برای بیرون رفتن بریزم مسجد و کلاس قرآن و پارک و ... این روزها آمار همه ب...
18 مرداد 1393
1